Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności
Zaakceptuj cookies na tej stronieINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Orient Travel Sp. z o.o., 40-010 Katowice, ul. Warszawska 36 (dalej jako „Administrator”). W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych administratorami danych są spółki Orient Travel Sp. z o.o. z siedzibą w 40-010 Katowice, ul. Warszawska 36 (dalej jako Administratorzy Danych).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych.

Dane osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb marketingu będą przetwarzane w następujących celach:

 informowania o usługach/imprezach turystycznych świadczonych przez Orient Travel Sp. z o.o.,

 informowania o produktach i usługach naszych Partnerów dotyczących świadczeń powiązanych z naszą ofertą (np. ubezpieczenia turystyczne, wynajem samochodów, wynajem parkingów).

Administratorzy Danych mogą prowadzić działania polegające na profilowaniu klientów w celu dostosowania działań marketingowych do ich potrzeb. W celach marketingowych będą przetwarzane takie dane jak:

 imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu,

 dane dotyczące zakupionej wycieczki i powiązanych produktach i usługach

 dane dotyczące historii Pani/Pana współpracy z Administratorami Danych, w tym informacje o wcześniej

zakupionych wycieczkach i powiązanych produktach i usługach,

Informacje te pozwolą nam na jak najlepsze dopasowanie naszej oferty do Pani/Pana potrzeb.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest w ramach wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z zakupioną imprezą turystyczną. Dane w celach marketingowych przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak agenci, franczyzobiorcy, podmioty świadczące usługi IT i zatrudniające rezydentów oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,

- podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa np. linie lotnicze

- podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji umów o świadczenie usług turystycznych, takie jak ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi przelotu, placówki hotelarskie, podmioty zapewniające transfer do destynacji;

- dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umów o świadczenie usług turystycznych oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności firmy kurierskie i pocztowe.

Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być przekazywane agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów Danych.

Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje transferem tych danych do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w stosunku do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych. Dane Osobowe będą przekazywane do państw trzecich o ile jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych lub mogą być przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych – 10 lat, od dnia 01.07.2018 r. – 3 lata. W przypadku Danych Osobowych zawartych w dokumentach księgowych będą one przechowywane przez 5 lat zgodnie z wymogami dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.


Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizacje umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych

Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które

odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania

zgody,

e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z

przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

f) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorami Danych kierując korespondencję na adres: Orient Travel Sp. z o.o., 40-010 Katowice, ul. Warszawska 36 lub za pośrednictwem daneosobowe@orientravel.pl U Administratorów Danych wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: daneosobowe@orientravel.pl, lub pisemnie na adres siedziby Orient Travel Sp. z o.o., 40-010 Katowice, ul. Warszawska 36.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Zgodnie z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy Administratorami Danych podmiotem odpowiedzialnym za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych jest Orient Travel Sp. z o.o.Orient Travel Sp. z o. o.

tel. 32 78 58 075, tel. 505 422 377, fax. 32 78 58 076, infolinia. 801 011 081, e-mail: office@orientravel.pl

siedziba/registered office: ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice, POLAND
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000346859
NIP/tax reg. no.: 9542693582 REGON/company reg. no.: 241490434
Kapitał zakładowy/share capital: 55 000 zł

Strona Główna | O Firmie | Wycieczki | Oferta | Kontakt | Nasi agenci | Dla agentów | Dane osobowe RODO
Copyright © 2006-2018 | Wszelkie prawa zastrzeżone dla Orient Travel | shudokanaikido.pl

Historia Chin | Geografia Chin | Klimat Chin | Ludność Chin | Chińska Kuchnia | Chiny - Wskazówki dla podróżnych | Historia Filipin | Geografia Filipin | Klimat Filipin | Ludność Filipin | Filipińska Kuchnia | Filipiny - Wskazówki dla podróżnych
Historia Indii | Geografia Indii | Klimat Indii | Ludność Indii | Indyjska Kuchnia | Indie - Wskazówki dla podróżnych | Historia Japonii | Geografia Japonii | Klimat Japonii | Ludność Japonii | Japońska Kuchnia | Japonia - Wskazówki dla podróżnych
Historia Tajlandii | Geografia Tajlandii | Klimat Tajlandii | Ludność Tajlandii | Tajska Kuchnia | Tajlandia - Wskazówki dla podróżnych

Chiny wycieczki dla firm | Chiny incentive | Chiny wyjazdy motywacyjne | Chiny wycieczki objazdowe | Wycieczki Indie | Wycieczki do Indii | Wycieczki Sri Lanka

experiencepoland.eu | Wynajem samolotów | Wizy do Indii | Wizy do Rosji | Stronę obsługuje studiotomcom.pl